Wraz z końcem roku, warto przyjrzeć się zmianom, jakie miały miejsce w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy w sferze przepisów, zasad i regulacji dotyczących KYC i AML na całym świecie. 

Można śmiało stwierdzić, iż po 2020 roku – czyli czasie zapisanym w kartach historii jako etap najsilniejszego rozwoju pandemii Covid-19 – był także czasem planowania oraz wdrażania zmian dotyczących regulacji. Świat zmienił się i przekształcił sposób działania w ogromnym stopniu w wielu aspektach życia codziennego. Aby sprostać nowym oczekiwaniom i normom związanym, regulatorzy oraz instytucje na całym świecie byli poniekąd zmuszeni do dokonania pewnych zmian, które dopasowałyby funkcjonowanie instytucji i usługodawców do nowych norm.  

Szósta Dyrektywa w Sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Europa)

Począwszy od 1991 roku, dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy były aktami prawnymi wdrażanymi przez Unię Europejską w celu zwalczania prania pieniędzy i przestępstw finansowych w państwach członkowskich Unii. Piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy weszła w życie w styczniu 2020 r. – jedną z największych i najważniejszych zmian, które za sobą niosła, był fakt, iż zarówno kryptowaluty, jak i giełdy kryptowalut, zostały wtedy oficjalnie uznane przez Unię Europejską i od tamtej pory podlegają regulacjom UE.  Niecały rok później, została wydana Szósta Dyrektywa, z maksymalnie dopuszczalną datą wdrożenia zmian określoną jako 3 czerwca 2021 r.

6AMLD dąży do rozwiązania kwestii pewnych „luk” i niespójności poprzednich dyrektyw oraz harmonizuje definicje przestępstw takich jak pranie pieniędzy,  oraz rozszerza odpowiedzialność karną na osoby popełniające przestępstwa finansowe. Zgodnie z 6AMLD również ci, którzy biernie pomagają osobom piorącym pieniądze lub przyczyniają się do ułatwienia procederu prania pieniędzy na swoich platformach. Wcześniej sankcje dotyczyły tylko firm. Obecnie osoby fizyczne należące do organizacji mogą być także ścigane za przestępstwa, które obejmują “pomaganie, podżeganie, próby oraz nakłanianie” do prania pieniędzy. Wcześniej tylko firmy były rozliczane. Obecnie osoby należące do organizacji mogą być ścigane za przestępstwa, które obejmują „pomaganie i podżeganie”, „próbę” i „nakłanianie” do prania pieniędzy i podobnych przestępstw finansowych.

PAKIET AML

Ponadto, 20 lipca 2021 r. Unia Europejska poszła o krok dalej w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa i zaostrzenia przepisów regulujących procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Unia złożyła propozycję “Pakietu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy” (“Pakiet AML”). Pakiet AML składa się z dwóch nowych rozporządzeń, nowej Dyrektywy AML, oraz propozycji rewizji istniejącego już rozporządzenia o przekazywaniu środków. 

Oto niektóre z głównych wprowadzonych zmian:

  • Lista podmiotów zobowiązanych do zapobiegania próbom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zostanie poszerzona o usługi związane z kryptowalutami, a także inne sektory, takie jak platformy crowdfundingowe, operatorzy migracji inwestycyjnych.
  • Procedury dotyczące należytej staranności wobec klienta (CDD) zostaną uszczegółowione, w tym polityki dotyczące państw trzecich, których polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy stanowi zagrożenie dla rynku finansowego UE. 
  • UE dążyć będzie do większej harmonizacji środków zapobiegawczych i wykonawczych w całej Europie.
  • Sprecyzowano także definicję „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” (PEP) 
  • Wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały sprecyzowane w sposób spójny z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Crowdfunding

21 listopada 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie (Rozporządzenie (2020/1503) dotyczące usług crowdfundingowych w Europie. Nowe rozporządzenie tworzy nowy standard zarówno dla platform kapitałowych, jak i pożyczek społecznościowych (crowdlending). Przeprowadzenie należytego due diligence inwestorów poszukujących finansowania stało się jednym z głównych wymogów wprowadzonych przez regulatora.

Regulacja nakłada również różne kary na platformy crowdfundingowe, które nie przestrzegają wprowadzonych zasad, czego konsekwencją będzie zobowiązanie się do opublikowania publicznego oświadczenia o naruszeniu rozporządzenia, zakazy nałożone na zespoły zarządzające, a także kary administracyjne sięgające 500 tysięcy euro.

Handel kryptowalutami

W 2021 r. Kanada zaczęła klasyfikować firmy związane z działalnością dotyczącą kryptowalut  jako firmy świadczące usługi pieniężne, i obecnie wymaga od nich rejestracji w kanadyjskim Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Raportów (FINTRAC). i przestrzegać przepisów KYC na takich samych zasadach, jak inne instytucje finansowe w kraju.

W Wielkiej Brytanii giełdy są zobowiązane do rejestracji w Financial Conduct Authority (FCA). Ponadto regulator wprowadził zestaw szczegółowych wymagań KYC/AML, do których przestrzegania zobowiązane są giełdy kryptowalut.

Dalsze regulacje dotyczące giełd kryptowalut zostały również opisane we wspomnianej powyżej 6AMLD. Główną zasadą wprowadzoną przez regulatora był zakaz anonimowych transakcji kryptowalutowych. Giełdy są teraz zobowiązane do egzekwowania odpowiedniej procedury KYC w celu zebrania niezbędnych informacji o swoich użytkownikach.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z weryfikacji tożsamości na giełdach kryptowalu.  

USA – FinCEN

US FinCEN opublikowało wytyczne dotyczące zasady należytej staranności wobec klienta (CDD).

 

W wydanym przewodniku, FinCEN określił,, w jaki sposób instytucje finansowe objęte rozporządzeniem (takie jak banki) powinny przeprowadzać proces należytej staranności (due diligence) wobec klienta. FinCEN określił, że „Objęte instytucje finansowe muszą ustanowić procedury i procesy w celu określenia, czy i kiedy, na podstawie ryzyka, aktualizować informacje o klientach, aby zapewnić, że informacje o klientach są aktualne i dokładne”.

Przewodnik opisywał także role i obowiązki instytucji finansowych w zakresie usprawniania procesów należytej staranności wobec klientów, w celu obniżenia ryzyka przestępstw finansowych.

Kanada 

Oprócz firm związanych z kryptowalutami Kanada uzupełniła listę branż i firm, które podlegają przepisom PCMLTFA, wymagając od nich zarejestrowania się jako podmioty sprawozdawcze. Nowe sektory objęte regulacją to: wydawcy przedpłaconych kart kredytowych, firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie, firmy świadczące usługi pieniężne z zagranicy, firmy zajmujące się transakcjami kryptowalut. 

Firmy te mają obowiązek zarejestrowania się w FINTRAC i przeprowadzenia właściwej oceny ryzyka z klientami i wewnątrz firmy. Są również zobowiązani do przeprowadzenia procesu due dilligence klienta (należytej staranności) i biznesu oraz opracowania systemu śledzenia i przeglądu transakcji zgodnego z określonymi wymaganiami dotyczącymi raportowania dla ich sektora. 

Zmiany prawne i nowe regulacje, które weszły w życie w 2021 roku, to kolejny krok do wzmocnienia przepisów AML na całym świecie. Ze względu na zmianę sposobu, w jaki ludzie radzą sobie z procesami związanymi z bankowością i finansami, edukacją, zdrowiem, czy zakupami,  oraz znaczące zwiększenie preferencji dotyczących  usług i rozwiązań online, potrzeba bezpieczniejszej weryfikacji tożsamości i silniejszych procesów KYC wzrosła jeszcze bardziej. 

Aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, należy wybrać odpowiedniego dostawcę KYC.

Jak Fully-Verified może pomóc w utrzymaniu zgodności z regulacjami? 

Fully-Verified oferuje szereg usług, które zapewniają zgodność z najostrzejszymi przepisami, bezpieczeństwo oraz dokładną weryfikację tożsamości, takich jak:

Rozwiązania weryfikacji tożsamości:

  • Live-Verify: Weryfikacja na żywo. Rozwiązanie do weryfikacji tożsamości wideo wykonane w celu zapewnienia najwyższej zgodności z przepisami prawnymi i bezpieczeństwa. Proces odbywa się podczas połączenia wideo na żywo z wyszkolonym operatorem, który za pomocą rozwiązań AI weryfikuje tożsamość użytkownika oraz potwierdza autentyczność okazanego dokumentu tożsamości. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych kroków procesu. Proces jest nagrywany dla klienta – platformy.
  • Self-Verify: W tym przypadku użytkownik przechodzi przez kroki procesu samodzielnie. Jest to zautomatyzowane rozwiązanie do weryfikacji tożsamości wideo, które umożliwia użytkownikom weryfikację bez obecności operatora podczas procesu. Cały proces jest jednak nagrywany oraz ponownie sprawdzany przez przeszkolonego operatora po zakończeniu weryfikacji.
  • Weryfikacja adresu
  • PEP i listy sankcyjne
  • Manualna usługa KYC Oznacza to, że zadbamy o wszystkie Twoje potrzeby KYC po omówieniu z nami Twoich wymagań i oczekiwań.

Related Post

Leave a Comment

Fully-Verified was created as answer to its founders collectively losing over $150 000 to various types of fraud in their eCommerce businesses.